viagra sildenafil kamarga ervaringen viagra viagra bestellen morgen in huis prolactine verlagen viagra kopen online

Algemene Voorwaarden

Algemeen

Outdoor Unlimited, gevestigd te Haarle, Raamsweg 7, 7448 PW. Ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder het nummer 50645129 bevestigd bij deze dat deelname aan alle activiteiten is voor EIGEN RISICO. Deelnemers jonger dan 16 jaar kunnen slechts deelnemen onder begeleiding van ouders of verzorgers.
Begrippen huurder en verhuurder

Verhuurder
Outdoor Unlimited, of een door hem als zodanig aangewezen persoon.

Huurder
Iedere persoon die met verhuurder een overeenkomst heeft afgesloten van welke aard dan ook. Indien deze overeenkomst blijkbaar geldt voor meerdere personen, wordt de aanmelder en/of woordvoerder aangemerkt als Huurder.

Overeenkomst en betaling

Overeenkomst
Een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen en is in beide gevallen bindend. De verhuurder is niet verplicht de overeenkomst schriftelijk te bevestigen, behalve dan wanneer de huurder expliciet hierom vraagt.

Betaling
Het volledige bedrag van de overeenkomst dient te worden voldaan bij boeking dan wel bij bevestiging van de boeking, uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de uitvoeringsdatum van de overeenkomst.

 Wijzigingen

Opdrachtgever
Outdoor Unlimited hanteerd altijd het minimum aantal deelnemers omschreven op haar website om onze arrangementen rendabel te houden. De overeenkomst kan nadat deze tot stand gekomen is tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de activiteit of het arrangement vrijblijvend in aantal personen naar beneden worden bijgesteld tot 15% van het totaalbedrag. Bij 7 dagen of minder voor aanvang van de activiteit of het arrangement is dit niet meer mogelijk en zal men het afgesproken totaalbedrag moeten betalen. Bij een bijstelling nadat de overeenkomst tot stand is gekomen van meer dan 15% van het totaalbedrag gelden de regels onder het kopje ‘annulering’. Het naar boven bijstellen van het aantal personen is mogelijk tot uiterlijk 1 dag voor aanvang van het arrangement.

Annulering

Annulering
Bij annulering van de overeenkomst -om welke reden dan ook – is huurder de volgende bedragen verschuldigd aan verhuurder, terstond te voldoen:
– Bij annulering meer dan 30 dagen voorafgaand aan de overeenkomst: 25 % van het totaalbedrag.
– Bij annulering tot 29 tot 15 dagen voorafgaand aan de overeenkomst: 50 % van het totaalbedrag.
– Bij annulering tot 15 tot 7 dagen voorafgaand aan de overeenkomst: 75 % van het totaalbedrag.
– Bij annulering tot 7 tot 0 dagen voorafgaand aan de overeenkomst of tijdens de overeenkomst: 100 % van het totaalbedrag.

Een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden geannuleerd.

Onder het totaalbedrag vallen ook reservering- en ontwikkelingskosten,gemaakt door verhuurder uit hoofde van de overeenkomst. In bepaalde gevallen kunnen activiteiten worden verzet, waarbij overigens de verplichting tot betaling blijft bestaan, als omschreven in bovenstaande paragraaf.

 Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid verhuurder
Outdoor Unlimited is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen, met inachtneming van het bepaalde in de overige artikelen. Indien verhuurder jegens huurder aansprakelijk is voor derving van reisgenoot, kan de vergoeding ten hoogste éénmaal het bedrag van de overeenkomst bedragen.

Aansprakelijkheid van verhuurder, onverminderd het bepaalde in andere artikelen, ontstaan door dood of letsel van een deelnemer, is beperkt tot ten hoogste drie maal de som van de overeenkomst.

Verplichtingen Outdoor Unlimited
Outdoor Unlimited is verplicht tot levering volgens de overeenkomst op afgesproken plaats, tijd en datum.

Aansprakelijkheid Huurder
Ieder neemt voor Eigen Risico deel aan de activiteiten. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel berokkend aan deelnemers en/of hun eigendommen. Huurder is aansprakelijk voor schade aan of verlies van door hem gehuurde goederen tijdens de duur van de overeenkomst Huurder is verplicht tot tijdige inlevering van het gehuurde.

Niet of niet tijdig inleveren van gehuurde wordt, ongeacht de oorzaak, door verhuurder in rekening gebracht -waarbij een som geldt van 150 % van de huursom- plus een vergoeding voor door verhuurder gederfde inkomsten of gemaakte kosten

 Verzekering

Verzekering
Huurder is gehouden zich passend te verzekeren. Huurder dient zich te realiseren dat de dekkingsvoorwaarden van een gebruikelijke WA-verzekering niet toereikend zijn bij schade aan of verlies van gehuurd materiaal (de zgn. ‘Opzicht clausule’)
Verhuurder is verzekerd uit hoofde van WA tegen schade van zaken welke in de markt gebruikelijk is, met een eigen risico van € 150,= per geval.

Schade aan gehuurd materiaal veroorzaakt door huurder is dus altijd VOOR EIGEN RISICO.

 Fouten

Kennelijke fouten
Kennelijke fouten in een van onze publicaties, programma’s, prijslijsten of overeenkomsten, zijn niet bindend voor verhuurder.

Informatie website
De informatie op de website kan verouderd of foutief worden weergegeven. Wij sturen daarom altijd een offerte naar onze klant voorzien van de juiste informatie. Outdoor Unlimited kan op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele foutieve of niet geupdatete informatie.

 Geldigheid

Geldigheid algemene voorwaarden
Bovenstaande Huur- en deelnamevoorwaarden treden in werking zodra een overeenkomst tot stand is gekomen. Huurder en verhuurder aanvaarden dan onverwijld deze voorwaarden.

Veel plezier toegewenst!

Outdoor Unlimited
Bas Nijland & Tim Bargboer

 

Nieuws

Unieke bedrijfsuitjes in Overijssel

Toen wij 7 jaar geleden ons buitensportbedrijf hadde

19 februari 2017 read more

Nieuwe vrijgezellenfeesten

Wij zijn 7 jaar geleden gestart met het aanbieden va

22 januari 2017 read more

Contact Info

Outdoor Unlimited
Flierdijk 4
7683 RA Den Ham
(gem. Twenterand in Overijssel)
tel.: 06 - 437 666 58
info@outdoorunlimited.nl

Kaart & routebeschrijving